Informacje bieżące

Wobec ustawowego zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest od lipca 1997r., Rada Ministrów opracowała w dniu 14.05.2002r. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, który następnie został zaktualizowany w dniu 29.07.2009r. Obecnie nosi on nazwę Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Oba Programy zostały opracowane m.in. na podstawie:

 

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13.12.2011r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r., Nr 8, poz. 31), z którego wynika, że:

 

    Przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać wyniki przeprowadzonych kontroli oraz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
    Wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.
    Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oczyszcza się przez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę na bezazbestowe w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

 

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r.
  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r., Nr 71, poz. 649)
  ,

 

z których wynikają:

 

obowiązki dla właściciela, zarządcy lub użytkownika miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest tj:

 

 1. przeprowadzenia kontroli stanu w/w wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów,
 2. po kontroli, sporządzenia jednego egzemplarza oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (nowy wzór oceny określa załącznik nr 1
  do w/w rozporządzenia)
  .
 3. sporządzoną ocenę należy przechowywać razem z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków
  i obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których prowadzona jest książka obiektu budowlanego, ocena winna być dołączona do tej książki
  ,
 4. zabezpieczenia wyrobów niezakwalifikowanych w ocenie do wymiany w sposób określony
  w § 5 w/w rozporządzenia z dnia 02.04.2004r., a w terminie 30 dni od przeprowadzonego zabezpieczenia należy sporządzić ponowną ocenę,
 5. zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
 6. usunięcia wyrobów zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia,

 

obowiązki dla wykonawcy prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest tj.:

 

 1. uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 2. przeszkolenia pracowników, opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest oraz posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego,
 3. zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem,
 4. w/w zgłoszenie winno w szczególności zawierać:

·         rodzaj lub nazwę wyrobów zawierających azbest według grup wyrobów określonych
w odrębnych przepisach,

·         termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac,

·         adres obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej,

·         kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest,

·         określenie liczby pracowników, którzy przebywać będą w kontakcie z azbestem,

 1. przedłożenia nowego zgłoszenia w przypadku zmiany warunków prowadzenia robót,
 2. po wykonaniu prac, złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 

    Jednocześnie informuje się, że do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych.
    Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do w/w rozporządzenia.
    Odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych..

 

Ponadto właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, zgodnie z w/w Rozporządzenia Ministra Gospodarki, z dnia 13.12.2011r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r., Nr 8, poz. 31):

 • winien dokonać inwentaryzacji zastosowanych wyrobów wg. wzoru zawartego w załączniku nr 2 lub 3 w/w rozporządzenia,
 • jeden egzemplarz w/w informacji winien przedłożyć w formie pisemnej corocznie w terminie do dnia 31 stycznia:

 

- w przypadku przedsiębiorcy do marszałka województwa,

 

- w przypadku osób fizycznych do Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego działa  Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy Pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa www.um.warszawa.pl,

 

 • drugi egzemplarz inwentaryzacji winien przechować przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

 

Dodatkowo informuje się, że na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy www.bip.warszawa.pl/bos znajduje się wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zezwalającą na wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Powrót