Druki do pobrania
Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy,
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.
  Oświadczenia 2A / 2B dla robót budowlanych
  wykonanych bez odstępstw / z odstępstwami
  od zatwierdzonego projektu
  Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
  Zawiadomienie o zakończeniu budowy
  Informacja geodezyjna dot. usytuowania obiektu
  budowlanego
  Wniosek o wydanie zaświadczenia
  Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego
  Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy/robót
  Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyleglych
  Karta ewidencyjna d/s statystycznych
  Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu organów wymienionych w art. 56
  Prawa budowlanego
  Zawiadomienie o przeprowadzeniu okresowej kontroli obiektu budowlanego
  Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy / inspektora nadzoru
  inwestorskiego / projektanta sprawującego nadzór autorski
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
  od decyzji