Informacje bieżące

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów wielkopowierzchniowych


W związku z nałożonym  - nowelizacją ustawy Prawo budowlane – na organy nadzoru budowlanego obowiązkiem nadzorowania realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych, o których jest mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego  oraz potrzebą monitorowania wykonania obowiązków określonych wyżej wymienioną ustawą, w załączeniu przekazuję tabelę opracowaną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego celem stosowania.

Tak więc zawiadomienia o przeprowadzonych okresowych kontrolach wynikających art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane 
(w terminach do 31 maja  oraz 30 listopada) należy przekazywać w/g  poniżej załączonej tabeli.

Załącznik: TABELA
Powrót