Informacje bieżące

Szanowni Interesanci

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy informuje, że są również przyjmowane podania drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@pinb.waw.pl, a także za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - epuap.gov.pl.

  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
    1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
    2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
    3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

  Równocześnie informujemy, że odpowiedzi na pisma są udzielane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
    1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
    2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
    3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Powrót